Prawo

Postępowania

Postępowanie sądowe, mediacyjne i okołoprocesowe. Zajmujemy się reprezentowaniem klientów w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi. Jako pełnomocnicy uczestniczymy w mediacjach oraz postępowaniach przed sądami arbitrażowymi.  Gdy wymaga tego sprawa, uczestniczymy bądź zastępujemy klientów w negocjacjach przed ewentualnym procesem sądowym, jak i w postępowaniach egzekucyjnych.

Zobacz więcej

Prawo spółek i M&A 

Zajmujemy się kompleksową obsługą spółek, a także transakcjami związanymi z nabywaniem (w tym sprzedażą przedsiębiorstw bądź ich zorganizowanych części), przekształceniami oraz fuzjami spółek.  Świadczymy usługi doradztwa prawnego, uwzględniającego aspekty podatkowe przedsięwzięć. Na bieżąco analizujemy umowy zawierane przez przedsiębiorstwa, udzielamy wsparcia w zakresie zamówień publicznych.  Uczestniczymy w negocjacjach, walnych zgromadzeniach, postępowaniach przed organami regulacyjnymi oraz w postępowaniach sądowych.

Zobacz więcej

Budownictwo

Zajmujemy się obsługą prawną inwestycji budowlanych – po stronie generalnych wykonawców, nadzoru budowlanego oraz projektantów, w szczególności w zakresie dużych inwestycji drogowych.   Uczestniczymy w negocjacjach i przygotowywaniu kontraktów budowlanych, opiniujemy umowy z podwykonawcami, reprezentujemy Klientów w negocjacjach i sporach sądowych. 

Zobacz więcej

Nieruchomości

W ramach naszej działalności zajmujemy się obsługą deweloperów, pośredników nieruchomości, firm budowlanych i ich podwykonawców. Świadczymy doradztwo prawne związane z obrotem nieruchomościami, z uwzględnieniem aspektów podatkowych przedsięwzięć.  Obsługujemy wspólnoty mieszkaniowe oraz administratorów nieruchomości.  Uczestniczymy w negocjacjach i postępowaniach sądowych związanych z obrotem nieruchomościami, a także postępowaniach podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości. 

Zobacz więcej

Sukcesja w biznesie

W ramach naszej działalności kompleksowo doradzamy naszym klientom w zakresie rozwiązań sukcesyjnych, z uwzględnieniem aspektów podatkowych i finansowych podejmowanych decyzji.  Zajmujemy się przekształceniami podmiotów gospodarczych, negocjujemy umowy spółek, świadczymy doradztwo prawnorodzinne pod kątem zabezpieczenia ciągłości prowadzonej działalności.

Zobacz więcej

Ochrona środowiska 

W ramach swojej działalności zajmujemy się doradztwem związanym z zapewnieniem odpowiednich standardów ochrony środowiska w firmach, współpracujemy z podmiotami świadczącymi usługi audytów środowiskowych.  Uczestniczymy w postępowaniach związanych z uzyskaniem decyzji środowiskowych, mediacjach i negocjacjach w tym zakresie. Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed organami ochrony środowiska.

Zobacz więcej

Prawo zamówień publicznych 

Zajmujemy się kompleksową obsługą zamawiających i wykonawców na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji zamówienia. Świadczymy doradztwo prawne w zakresie wyboru procedur, dokumentacji przetargowej oraz przygotowywania środków ochrony prawnej.  Reprezentujemy klientów w negocjacjach, w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz postępowaniach sądowych. 

Zobacz więcej

Prawo pracy

Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego na rzecz pracodawców, obejmujące przygotowanie dokumentacji pracowniczej (regulaminy, umowy, uchwały), opiniowanie umów oraz oświadczeń związanych z rozwiązaniem stosunku pracy.  Reprezentujemy strony stosunku pracy w negocjacjach, postępowaniach sądowych i mediacyjnych.

Zobacz więcej

Restrukturyzacja

Zajmujemy się doradztwem prawnym związanym z restrukturyzacją oraz upadłością przedsiębiorstw, przedsiębiorców oraz osób nieprowadzących działalności gospodarczej.  Doradzamy członkom zarządów spółek w kwestiach związanych z odpowiedzialnością za zobowiązania spółek. Uczestniczymy w negocjacjach dotyczących spłaty zobowiązań oraz w postępowaniach sądowych. 

Zobacz więcej

Ochrona danych osobowych 

Zajmujemy się kompleksowym wsparciem przedsiębiorców w zakresie ochrony informacji i danych osobowych. Pomagamy we wdrażaniu odpowiednich procedur oraz audytach związanych z ich przestrzeganiem. Dokonujemy analizy dokumentów oraz umów pod kątem zgodności z regulacjami z zakresu ochrony danych osobowych.  Prawnicy z naszej kancelarii pełnią funkcję inspektorów ochrony danych osobowych, uczestniczą w postępowaniach administracyjnych i sądowych.

Zobacz więcej

Prawo karne i karne gospodarcze

Zajmujemy się obsługą klientów indywidualnych w sprawach karnych i karnych skarbowych na każdym etapie postępowania.  Zakres udzielanej pomocy prawnej obejmuje reprezentację klientów przy czynnościach w postępowaniu przygotowawczym (tak po stronie osoby zatrzymanej, podejrzewanej, podejrzanego, jak i pokrzywdzonego, świadka czy pozostałych podmiotów), w postępowaniu sądowym (przed sądami wszystkich instancji, w tym Sądem Najwyższym czy Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, jako reprezentancie dowolnej strony postępowania albo innego podmiotu postępowania sądowego), a także … Dowiedz się więcej

Zobacz więcej

Prawo cywilne

Zajmujemy się kompleksowym wsparciem klientów w szeroko rozumianych sprawach cywilnych na każdym etapie postępowania (negocjacje przedsądowe, mediacje, procesy sądowe).  Wśród prowadzonych przez nas spraw znajdują się między innymi sprawy o zapłatę (w tym windykacja roszczeń), zniesienie współwłasności, dział spadku, podział majątku, zachowek, postępowania spadkowe, sprawy o zasiedzenie, sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie (np. z tytułu naruszenia dóbr osobistych, związane z szkodami komunikacyjnymi i medycznymi). Podejmujemy się także … Dowiedz się więcej

Zobacz więcej

Prawo rodzinne

W ramach naszej praktyki zajmujemy się reprezentacją klientów w postępowaniach sądowych w sprawach o rozwód, separację, alimenty, władzę rodzicielską, uregulowanie kontaktów, rozdzielność majątkową, przysposobienie.  Uczestniczymy w pozaprocesowych negocjacjach i mediacjach dotyczących kwestii okołorozwodowych, czy – szerzej – związanych z rozstaniem (jak władza rodzicielska, piecza, alimenty, spłata zobowiązań partnerów ze związków nieformalnych). 

Zobacz więcej

Mediacje

W ramach naszej praktyki – poza świadczeniem usług doradztwa prawnego i reprezentacji klientów – zajmujemy się również prowadzeniem postępowań mediacyjnych. Nasze usługi w tym zakresie świadczymy zarówno na zlecenie sądów, jak też na podstawie umów w postępowaniach pozasądowych. Prowadzimy mediacje w następujących obszarach:

Spory gospodarcze

(w tym postępowania o zapłatę, roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy; spory związane z podziałem majątku spółek, roszczeniami wspólników spółek);

Zobacz więcej

Spory cywilne

[w tym sprawy odszkodowawcze; o podział majątku (dział spadku, zniesienie współwłasności etc.); sprawy o zachowek; o zapłatę; sprawy o ochronę dóbr osobistych; ochronę praw autorskich; czyny nieuczciwej konkurencji; naruszenie posiadania; rozgraniczenie nieruchomości];

Zobacz więcej

Spory pracownicze

w tym spory zbiorowe (postępowania dotyczące odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy oraz przywrócenie do pracy; sprawy o mobbing, dyskryminację, odszkodowanie związane z wypadkiem przy pracy, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, zakazem konkurencji; spory pracodawców ze związkami zawodowymi);

Zobacz więcej

Spory z zakresu prawa rodzinnego

(postępowania okołorozwodowe zmierzające do ustalenia kwestii związanych z wykonywaniem władzy rodzicielskiej, uregulowaniem kontaktów i płatnością alimentów z w toku sprawy o rozwód lub separację; odrębne postępowania związane z władzą rodzicielską, płatnością alimentów lub stwierdzeniem wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, uregulowaniem kontaktów)

Zobacz więcej

Edukacja

W ramach działalności naszej prowadzimy także aktywności składające się na popularyzowanie wiedzy prawnej i prawniczej, jak też przygotowujące przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, pracowników czy kadrę menedżerską do właściwego, zgodnego z prawem i efektywnego funkcjonowania zawodowego. Oferujemy szkolenia, wykłady i spotkania dyskusyjne w szczególności obejmujące wskazane dalej zagadnienia.

Prawo pracy

Oferujemy szeroki zakres szkoleń z zakresu prawa pracy, obejmujący następujące zagadnienia: czas pracy; zasady wynagradzania pracowników; przygotowywanie dokumentacji pracowniczej; rekrutacja pracowników; ochrona danych osobowych w ramach stosunku pracy; wprowadzanie regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania; procedury antymobbingowe; ochrona sygnalistów.

Zobacz więcej

Ochrona danych osobowych

Realizujemy szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, obejmujące zagadnienia związane z wdrażaniem regulacji dotyczących ochrony danych osobowych, przygotowywaniem dokumentacji, przygotowaniem do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych. Prowadzimy szkolenia z zakresu stosowania przepisów o ochronie danych osobowych w administracji publicznej oraz szkolenia dla pracodawców dotyczące przetwarzania danych osobowych pracowników.

Zobacz więcej

 Prawo ochrony środowiska

Zajmujemy się prowadzeniem szkoleń z zakresu ochrony środowiska, obejmujących w szczególności: obowiązki przedsiębiorców w kwestiach ochrony środowiska; aktualne obowiązki związane z gospodarką odpadami w przedsiębiorstwie; raportowanie KOBIZE i opłaty za korzystanie ze środowiska; pozwolenia zintegrowane – zagadnienia praktyczne; ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym.

Zobacz więcej

Prawo budowlane

Zajmujemy się prowadzeniem szkoleń związanych z szeroko rozumianym procesem inwestycyjnym – z perspektywy generalnego wykonawcy, inspektora nadzoru, inwestora oraz projektanta.  W ramach realizowanych szkoleń zajmujemy się następującymi zagadnieniami: umowy związane z realizacją procesów inwestycyjnych; FIDIC – zagadnienia praktyczne związane z interpretacją warunków kontraktowych; prawa i obowiązki dewelopera; służebności gruntowe i służebności przesyłu; ochrona środowiska w procesach inwestycyjnych. 

Zobacz więcej

Odpowiedzialność członków zarządów, rad nadzorczych i likwidatorów spółek  

Zajmujemy się prowadzeniem szkoleń z zakresu odpowiedzialności członków zarządów, rad nadzorczych i likwidatorów spółek, obejmujących różne jej aspekty (odpowiedzialność cywilna, karna, karno-skarbowa).  W ramach szkoleń omawiamy zagadnienia związane z odpowiedzialnością odszkodowawczą wobec wierzycieli oraz wobec spółki, przesłankami wyłączającymi odpowiedzialność, zwracamy uwagę na mechanizmy pozwalające na ograniczenie, czy zminimalizowanie odpowiedzialności. Zajmujemy się także zagadnieniami odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia skarbowe, a także wszelkimi przejawami aktywności mogącymi nosić … Dowiedz się więcej

Zobacz więcej

Szybki kontakt:

Sekretariat

52 364 05 96